תנאי שימוש

אתר אינטרנט זה הוא שירות שהועמד לרשות המשתמש על ידי מערכת מרמלדה (להלן: “מרמלדה”). כל התכנים המסופקים באתר או ממנו, ניתנים לשימוש אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המוצגים באתר. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, והשימוש באתר כפוף לתנאי השימוש כפי שיופיעו באתר מעת לעת.

זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני – על פי כל דין – לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, וכל חומר אחר הכלולים בו הינם של מרמלדה בלבד (“החומר המוגן”), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג’ כל חלק מן החומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מרמלדה בכתב ומראש.

תכנים של צדדים שלישיים
באתר מרמלדה יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים. מרמלדה אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.

אי הקניית זכויות למשתמש
המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור כל חומר הנמצא באתר, או כל חלק ממנו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמת מרמלדה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

כל חומר הנמצא באתר ובתכנים, או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רשיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קנין רוחני מכל סוג שהוא. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי התכנים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות קנין למיניהם. למרמלדה הזכות להסיר כל חומר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.

קישורים לאתרים
באתר מרמלדה יש קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם שייכים למרמלדה. אין בין מרמלדה לאתרים אלה כל יחסים משפטיים או מסחריים. מרמלדה אינה אחראית, ולא תישא באחריות לתכנים של האתרים החיצוניים. מרמלדה אינה בודקת, מוודאה או מבקרת את תוכנם של האתרים הללו או את אמיתותם. הקישור לאתרים אינו מהווה המלצה, אישור, עידוד או העדפה של מרמלדה לאתרים המקושרים, לרבות למפעילי האתרים, למסמכים, ולכל חומר אחר הנמצא בהם ו/או מוצג בהם.

תגובות של משתמשים מרמלדה מעמידה לרשות המשתמש אפשרות לפרסם תגובות לתכנים שונים המופיעים באתר.. המשתמש בלבד ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שיפרסם באתר ולכל התוצאות שינבעו ממנו. מרמלדה אינה בודקת את התכנים הנמסרים על ידי המשתמש לפרסום באתר. מרמלדה לא תשא באחריות לכל תוכן שימסור המשתמש לפרסום, חוקיותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, שלמותו, השפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו”ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בגללו.

המשתמש רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה. כאשר משתמש מעלה תכנים לאתר הוא מצהיר שהוא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלתם או בפרסומם . מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 

 • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו מהווים הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא להעלות תכנים שיש בהעלאתם או פרסומם משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס, מאיים או בלתי הולם;
 • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
 • לא להעלות תכנים העלולים להטעות צרכן;
 • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור;
 • לא להעלות תכנים המהווים פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
 • לא לפרסם פרטים אישיים אודות משתמשים אחרים, לרבות זהותם ופרטי ההתקשרות עמם;
 • לא להציף את האתר או שירות בו בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
 • לא להעלות תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
 • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
 • לא להעלות תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

 

כאמור בתנאי שימוש אלה, מרמלדה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן שמסר משתמש לפרסום באתר, מכל סיבה שהיא, וגם למחוק כל תוכן כאמור.

 

שימוש באתר על ידי קטינים

השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני מרמלדה שקיבל רשות כאמור– לאחר שהם קראו בעיון תנאי שימוש אלה. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר את מרמלדה מכל אחריות בקשר לכך.

 

אחריות
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מרמלדה, בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין מרמלדה אחראית ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג’.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. מרמלדה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת מרמלדה אינה מתחייבת ששירותי מרמלדה לא יופרעו, ינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מרמלדה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אל מרמלדה או אצל מי מספקיה.
מרמלדה אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו.

מרמלדה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון.

מרמלדה לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.

מרמלדה לא תישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. השימוש במידע האמור הינו על אחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מתחייב לשפות את מרמלדה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את מרמלדה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר.

מרמלדה רשאית על פי שיקול דעתה, וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש מאיזה מהשירותים באתר, למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן.
מרמלדה תעשה כן, בכל מקרה של הפרת תנאים אלה, ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים על יד מרמלדה, במשתמשיו או במי מטעמו.
הוראות אלה מוסיפות על זכויות מרמלדה על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

מרמלדה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם. והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם של שינויים כאלה, עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר תחילה אי נוחות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מרמלדה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למרמלדה ולמשתמש תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו